PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2011 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. ĮV-380

(Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2017 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr.  ĮV-905 redakcija)

Juozo Miltinio DRAMOS TEATRO NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Juozo Miltinio dramos teatras (toliau – Teatras) yra biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis – Panevėžio mieste ir Panevėžio bei Utenos apskrityse įgyvendinti valstybės profesionaliojo scenos meno politiką, organizuoti Teatro trupės profesionaliojo scenos meno (spektaklių ir (ar) kitų scenos meno kūrinių, scenos meno programų) kūrimą ir jų viešą atlikimą, pristatyti Teatre talentingų jaunų ir pripažintų Lietuvos bei kitų šalių scenos meno atlikėjų, jų kolektyvų kūrybą. Pagal scenos meno rūšį Teatro pagrindinė veiklos kryptis yra dramos teatras.

2. Teatro savininkė yra valstybė. Teatro savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos kultūros ministerija (toliau – Kultūros ministerija).

3. Teatras yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu.

4. Teatras finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – valstybės biudžetas) ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų finansavimo šaltinių.

5. Teatro buveinės adresas: Laisvės a. 5, Panevėžys.

6. Teatro vieši pranešimai ir kita informacija skelbiami oficialioje Teatro interneto svetainėje (https://miltinio-teatras.lt/). Teisės aktų nustatytais atvejais vieši pranešimai skelbiami ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.

7. Teatro veikla grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos profesionaliojo scenos meno įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, kultūros ministro įsakymais, reglamentuojančiais profesionalųjį scenos meną, valstybės įstaigų veiklą, ir Juozo Miltinio dramos teatro nuostatais (toliau – Teatro nuostatai).

II SKYRIUS

KULTŪROS MINISTERIJOS KOMPETENCIJA

8. Kultūros ministerija, įgyvendindama savininko teises ir pareigas, atlieka šias funkcijas:

8.1. tvirtina ir keičia Teatro nuostatus;

8.2. priima į pareigas ir iš jų atleidžia Teatro vadovą;

8.3. priima sprendimą dėl Teatro buveinės pakeitimo;

8.4. priima sprendimą dėl Teatro reorganizavimo ar likvidavimo;

8.5. priima sprendimą dėl Teatro filialo steigimo ar jo veiklos nutraukimo;

8.6. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;

8.7. derina Teatro struktūrą ir pareigybių sąrašą, nustato didžiausią leistiną pareigybių skaičių;

8.8. tvirtina Teatro metines kūrybinės veiklos programas ir biudžeto išlaidų planus;

8.9. priima sprendimą dėl Teatro metinės kūrybinės veiklos programos ataskaitos;

8.10. koordinuoja Teatro dalyvavimą tarpvalstybinėse kultūrinio bendradarbiavimo programose.

III SKYRIUS

TEATRO VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

9. Teatro veiklos tikslai:

9.1. tenkinti ir ugdyti profesionaliojo scenos meno poreikį Panevėžio mieste ir Panevėžio bei Utenos apskrityse, užtikrinti profesionaliojo scenos meno prieinamumą visoms Panevėžio miesto ir Panevėžio bei Utenos apskričių gyventojų grupėms;

9.2. sudaryti sąlygas talentingiems jauniems ir pripažintiems Lietuvos bei kitų šalių scenos meno atlikėjams, jų kolektyvams prisistatyti ir (arba) reziduoti Teatre, ir (arba) dalyvauti Teatro kūrybinėje veikloje;

9.3. pristatyti iškiliausius aukštos meninės vertės klasikinio ir šiuolaikinio Lietuvos ir užsienio įvairių profesionaliojo scenos meno rūšių ir žanrų kūrinius Panevėžio mieste ir Panevėžio bei Utenos apskrityse, o Panevėžio miesto įvairių profesionaliojo scenos meno rūšių ir žanrų kūrinius pristatyti visoje šalies teritorijoje ir užsienyje;

9.4. ugdyti Panevėžio miesto ir Panevėžio bei Utenos apskričių vaikų ir jaunimo kūrybiškumą, gabių jaunųjų atlikėjų saviraišką;

9.5. bendradarbiauti su kitomis profesionaliojo scenos meno ir kultūros įstaigomis.

10. Teatras, įgyvendindamas savo tikslus, atlieka šias funkcijas:

10.1. kuria ir viešai atlieka Teatro trupės spektaklius ir (ar) meno programas;

10.2. organizuoja įvairius meno ir kultūros renginius (koncertus, spektaklius, festivalius, konkursus, kitų menų programas, projektus ir pan.);

10.3. pristato ir (arba) sudaro sąlygas Teatre reziduoti ir (arba) dalyvauti teatro kūrybinėje veikloje talentingiems jauniems ir pripažintiems Lietuvos bei kitų šalių scenos meno atlikėjams, jų kolektyvams;

10.4. vykdo kultūrinės edukacijos programas;

10.5. rengia gastroles Lietuvoje ir užsienyje;

10.6. dalyvauja Panevėžio miesto, Panevėžio bei Utenos apskričių ir šalies bei tarptautiniuose renginiuose ar kultūrinio bendradarbiavimo programose, atstovaudamas ir pristatydamas Panevėžio miesto ir (ar) šalies teatro meno tradicijas.

IV SKYRIUS

TEATRO TEISĖS IR PAREIGOS

11. Teatras, atlikdamas savo funkcijas, turi teisę:

11.1. pasirinkti kūrybinės veiklos kryptį, kūrybinius darbuotojus, atlikėjus, autorius ir repertuarą, atitinkantį jo veiklos tikslus;

11.2. savarankiškai nustatyti bilietų, kitų teikiamų mokamų paslaugų kainas, įkainius, tarifus, išskyrus tuos atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus kainas ir kitus normatyvus reglamentuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai;

11.3. įsigyti ilgalaikį ir trumpalaikį turtą, sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus;

11.4. sudaryti profesionaliojo scenos meno įstaigų jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis su kitomis profesionaliojo scenos meno įstaigomis, bendrai organizuoti profesionaliojo scenos meno kūrinių sukūrimą, viešą atlikimą ir jų (jų dalies) naudojimą;

11.5. plėtoti kūrybinius ryšius su Lietuvos ir užsienio valstybių partneriais;

11.6. leisti bei platinti mokamus ir nemokamus leidinius, garso, vaizdo įrašus, susijusius su Teatro veikla;

11.7. gaminti dekoracijas, kostiumus ir kitą rekvizitą, reikalingą spektakliams ir kitoms meno programoms įgyvendinti;

11.8. platinti mokamus ir nemokamus gaminius su Teatro atributika;

11.9. teisės aktų nustatyta tvarka įsigyti autorių turtines teises į kūrinius, užsakyti kūrinius ir juos viešai atlikti;

11.10. sudaryti ekspertų komisijas Teatro kūrybinės ir ūkinės veiklos klausimams nagrinėti.

12. Teatras, įgyvendindamas savo tikslus, privalo:

12.1. vykdyti Teatro nuostatuose nustatytą veiklą;

12.2. teisės aktų nustatyta tvarka teikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui duomenis apie šio registro objektus;

12.3. vykdyti įsipareigojimus pagal sudarytas sutartis;

12.4. kultūros ministro nustatyta tvarka atestuoti kūrybinius darbuotojus;

12.5. teikti Kultūros ministerijai ir kitoms teisės aktų numatytoms institucijoms veiklos ir finansines ataskaitas;

12.6. teikti Kultūros ministerijai Teatro metinės kūrybinės veiklos programas, metinius veiklos planus ir biudžeto išlaidų sąmatas;

12.7. naudoti iš valstybės biudžeto gaunamas lėšas tik Teatro nuostatuose nurodytiems tikslams įgyvendinti;

12.8. užtikrinti saugias darbuotojų darbo sąlygas ir žiūrovų saugumą.

13. Teatras gali turėti kitas teisės aktų numatytas teises ir pareigas.

V SKYRIUS

TEATRO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

14. Teatro veikla planuojama ir organizuojama vadovaujantis kultūros ministro tvirtinamomis metinėmis kūrybinės veiklos programomis bei metiniais veiklos planais, kurie rengiami vadovaujantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 1220 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“.

15. Teatro vadovo ir darbuotojų darbo santykius ir darbo apmokėjimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas, Lietuvos Respublikos profesionaliojo scenos meno įstatymas, Teatro nuostatai ir Teatro vadovo tvirtinamos Teatro vidaus tvarkos taisyklės.

16. Teatro vadovas:

16.1. vadovauja Teatrui, organizuoja jo darbą, užtikrina jo tikslų įgyvendinimą, nustatytų funkcijų atlikimą;

16.2. tvirtina Teatro struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršydamas kultūros ministro nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

16.3. priima į pareigas ir atleidžia iš jų darbuotojus, skatina bei skiria jiems drausmines nuobaudas;

16.4. tvirtina darbuotojų pareigybių aprašymus, nustato pareigybių lygį ir pareiginę algą (pastovią ir kintamąją dalis);

16.5. tvirtina Teatro vidaus tvarkos taisykles, kitus vidaus administravimo dokumentus;

16.6. garantuoja už Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme įtvirtintų teikiamų ataskaitų rinkinių ir statistinių ataskaitų teisingumą;

16.7. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Teatro vidaus kontrolės, įskaitant finansų kontrolę, įgyvendinimą, jos veikimą ir tobulinimą;

16.8. užtikrina, kad Teatro finansiniai įsipareigojimai neviršytų jo finansinių galimybių;

16.9. pagal kompetenciją leidžia įsakymus, nurodymus, pasirašo sutartis, siunčiamus ir kitus dokumentus, nagrinėja ir vizuoja gautą korespondenciją;

16.10. užtikrina Teatro materialinį techninį aprūpinimą;

16.11. teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja Teatrui visose valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose bei kitose organizacijose;

16.12. vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jam nustatytas funkcijas bei kultūros ministro pavedimus.

VI SKYRIUS

MENO TARYBOS SUDARYMAS, JOS KOMPETENCIJA IR VEIKLA

 

17. Teatre trejų metų laikotarpiui iš 9 (devynių) narių sudaroma kolegiali, patariamojo balso teisę turinti Meno taryba. Meno tarybos sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina Teatro vadovas, suderinęs su kultūros ministru.

18. Meno tarybą lygiomis dalimis sudaro Teatro visuotiniame darbuotojų susirinkime išrinkti nariai, Teatro administracijos paskirti nariai ir kultūros ministro paskirti atstovai. Meno tarybos nariu gali būti skiriamas ir ne Teatro darbuotojas. Meno tarybai negali vadovauti Teatro vadovas.

19. Meno taryba:

19.1. svarsto ir vertina metines kūrybinės veiklos programas ir jų įgyvendinimo rezultatus;

19.2. aptaria naujausius pastatymus, menines programas ir kūrybinei veiklai reikšmingus kitus renginius bei Teatro kultūrinės edukacijos programas ir teikia pasiūlymus Teatro vadovui dėl jų meninės kokybės ir priežiūros;

19.3. svarsto gastrolių planus ir repertuarą;

19.4. aptaria kūrybinių darbuotojų atestavimo klausimus;

19.5. svarsto biudžetinės įstaigos pertvarkymo į viešąją įstaigą klausimus;

19.6. aptaria kitus klausimus, nustatytus Teatro steigimo dokumentuose.

20. Meno tarybos sekretoriumi skiriamas Teatro darbuotojas, kuris tvarko meno tarybos dokumentus, protokoluoja posėdžius.

21. Meno tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau negu pusė narių. Posėdyje gali dalyvauti kiti asmenys, jeigu Meno taryba pripažįsta tikslinga išklausyti šių asmenų nuomonę ir pasiūlymus.

22. Meno tarybos sprendimai priimami paprasta posėdyje dalyvaujančiųjų narių balsų dauguma ir įforminami posėdžio protokolu, kurį pasirašo Meno tarybos pirmininkas ir sekretorius.

23. Jeigu Meno tarybos narys atlieka savo pareigas netinkamai arba dėl pateisinamų priežasčių tinkamai jų atlikti negali, jis atšaukiamas arba atsistatydina kadencijai nepasibaigus, o į jo vietą išrenkamas arba paskiriamas kitas narys.

24. Jeigu nepasibaigus kadencijai pasikeičia daugiau negu 2/3 Meno tarybos narių, tvirtinama nauja Meno tarybos sudėtis naujai kadencijai.

25. Meno tarybos nario kadencijų skaičius neribojamas.

VII SKYRIUS

TEATRO TURTAS IR LĖŠOS

26. Teatro turtas nuosavybės teise priklauso valstybei. Teatras šį turtą valdo, naudoja ir disponuoja juo teisės aktų nustatyta tvarka.

27. Teatras finansuojamas iš lėšų, nustatytų Lietuvos Respublikos profesionaliojo scenos meno įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje.

VIII SKYRIUS

VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

28. Teatro finansinės veiklos kontrolę Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka vykdo Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė ir kitos institucijos.

29. Teatro vidaus auditą atlieka Kultūros ministerijos Vidaus audito skyrius.

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

30. Teatras reorganizuojamas, pertvarkomas, likviduojamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.

_______________________________

Įsakymas dėl Juozo Miltinio dramos teatro nuostatų (.pdf)

8900cookie-checkTeatro nuostatai