PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2011 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. ĮV-380 

(Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2020 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. ĮV-1176

redakcija)

JUOZO MILTINIO DRAMOS TEATRO NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Juozo Miltinio dramos teatras (toliau – Teatras) yra biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis – Panevėžio mieste ir Panevėžio bei Utenos apskrityse įgyvendinti valstybės profesionaliojo scenos meno politiką, organizuoti Teatro trupės profesionaliojo scenos meno (spektaklių ir (ar) kitų scenos meno kūrinių, scenos meno programų) kūrimą ir jų viešą atlikimą, pristatyti Teatre talentingų jaunų ir pripažintų Lietuvos bei kitų šalių scenos meno atlikėjų, jų kolektyvų kūrybą. Pagal scenos meno rūšį Teatro pagrindinė veiklos kryptis yra dramos teatras.

2. Teatro savininkė yra valstybė. Teatro savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

3. Teatras yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su savo pavadinimu.

4. Teatras finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto  ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų finansavimo šaltinių.

5. Teatro buveinės adresas: Laisvės a. 5, Panevėžys.

6. Teatro vieši pranešimai ir kita informacija skelbiami oficialioje Teatro interneto svetainėje (https://miltinio-teatras.lt/). Teisės aktų nustatytais atvejais vieši pranešimai skelbiami ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.

7. Teatro veikla grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos profesionaliojo scenos meno įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, kultūros ministro įsakymais, reglamentuojančiais profesionalųjį scenos meną, valstybės įstaigų veiklą, ir šiais Teatro nuostatais.

II SKYRIUS

KULTŪROS MINISTERIJOS KOMPETENCIJA

8. Kultūros ministerija, įgyvendindama savininko teises ir pareigas, atlieka šias funkcijas:

8.1. tvirtina ir keičia Teatro nuostatus;

8.2. priima į pareigas ir iš jų atleidžia Teatro vadovą;

8.3. priima sprendimą dėl Teatro buveinės pakeitimo;

8.4. priima sprendimą dėl Teatro pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo;

8.5. priima sprendimą dėl Teatro filialo steigimo ar jo veiklos nutraukimo;

8.6. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;

8.7. derina Teatro struktūrą ir pareigybių sąrašą, nustato didžiausią leistiną pareigybių skaičių;

8.8. tvirtina Teatro metines kūrybinės veiklos programas ir biudžeto išlaidų planus;

8.9. priima sprendimą dėl Teatro metinės kūrybinės veiklos programos ataskaitos;

8.10. koordinuoja Teatro dalyvavimą tarpvalstybinėse kultūrinio bendradarbiavimo programose;

8.11. atlieka kitas funkcijas, numatytas Biudžetinių įstaigų įstatyme ir kituose įstatymuose. 

III SKYRIUS

TEATRO VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

9. Teatro veiklos tikslai:

9.1. tenkinti ir ugdyti profesionaliojo scenos meno poreikį Panevėžio mieste ir Panevėžio bei Utenos apskrityse, užtikrinti profesionaliojo scenos meno prieinamumą visoms Panevėžio miesto ir Panevėžio bei Utenos apskričių gyventojų grupėms;

9.2. sudaryti sąlygas talentingiems jauniems ir pripažintiems Lietuvos bei kitų šalių scenos meno kūrėjams, kūrybiniams darbuotojams, atlikėjams, jų kolektyvams pristatyti savo kūrybą ir (arba) reziduoti Teatre, ir (arba) dalyvauti Teatro kūrybinėje veikloje;

9.3. pristatyti iškiliausius aukštos meninės vertės klasikinio ir šiuolaikinio Lietuvos ir užsienio įvairių profesionaliojo scenos meno rūšių ir žanrų kūrinius Panevėžio mieste ir Panevėžio bei Utenos apskrityse, o Panevėžio miesto įvairių profesionaliojo scenos meno rūšių ir žanrų kūrinius pristatyti visoje šalies teritorijoje ir užsienyje;

9.4. ugdyti Panevėžio miesto ir Panevėžio bei Utenos apskričių vaikų ir jaunimo kūrybiškumą, gabių jaunųjų atlikėjų saviraišką;

9.5. bendradarbiauti su kitomis profesionaliojo scenos meno ir kultūros įstaigomis.

10. Teatras, įgyvendindamas savo tikslus, atlieka šias funkcijas:

10.1. kuria ir viešai atlieka Teatro trupės spektaklius ir meno programas;

10.2. organizuoja įvairius meno ir kultūros renginius (koncertus, spektaklius, festivalius, konkursus, kitų menų programas, projektus ir pan.);

10.3. pristato ir (arba) sudaro sąlygas Teatre reziduoti ir (arba) dalyvauti teatro kūrybinėje veikloje talentingiems jauniems ir pripažintiems Lietuvos bei kitų šalių scenos meno kūrėjams, kūrybiniams darbuotojams, atlikėjams, jų kolektyvams;

10.4. vykdo kultūrinės edukacijos programas;

10.5. rengia gastroles Lietuvoje ir užsienyje, visuomenei pristatydamas profesionalų scenos meną;

10.6. dalyvauja Panevėžio miesto, Panevėžio bei Utenos apskričių ir šalies bei tarptautiniuose renginiuose ar kultūrinio bendradarbiavimo programose, atstovaudamas ir pristatydamas Panevėžio miesto ir (ar) šalies teatro meno tradicijas.

IV SKYRIUS

TEATRO TEISĖS IR PAREIGOS

11. Teatras, atlikdamas savo funkcijas, turi teisę:

11.1. pasirinkti kūrybinės veiklos kryptį, kūrybinius darbuotojus, atlikėjus, autorius ir repertuarą, atitinkantį jo veiklos tikslus;

11.2. savarankiškai nustatyti bilietų, kitų teikiamų mokamų paslaugų kainas, įkainius, tarifus, išskyrus tuos atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus kainas ir kitus normatyvus reglamentuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai;

11.3. įsigyti ilgalaikį ir trumpalaikį turtą, sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus;

11.4. sudaryti profesionaliojo scenos meno įstaigų jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis su kitomis profesionaliojo scenos meno įstaigomis, bendrai organizuoti profesionaliojo scenos meno kūrinių sukūrimą, viešą atlikimą ir jų (jų dalies) naudojimą;

11.5. plėtoti kūrybinius ryšius su Lietuvos ir užsienio valstybių partneriais;

11.6. teisės aktų nustatyta tvarka įsigyti autorių turtines teises į kūrinius, užsakyti kūrinius ir juos viešai atlikti;

11.7. sudaryti ekspertų komisijas Teatro kūrybinės ir ūkinės veiklos klausimams nagrinėti;

11.8. verstis kita menine, ūkine komercine veikla, kuri neprieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams bei Teatro veiklos tikslams.

12. Teatras, įgyvendindamas savo tikslus, privalo:

12.1. vykdyti Teatro nuostatuose nustatytą veiklą;

12.2. vykdyti įsipareigojimus pagal sudarytas sutartis;

12.3. kultūros ministro nustatyta tvarka atestuoti kūrybinius darbuotojus;

12.4. teikti Kultūros ministerijai ir kitoms teisės aktų numatytoms institucijoms veiklos ir finansines ataskaitas;

12.5. teikti Kultūros ministerijai Teatro metines kūrybinės veiklos programas, metinius veiklos planus ir biudžeto išlaidų sąmatas;

12.6. naudoti iš valstybės biudžeto gaunamas lėšas tik Teatro nuostatuose nurodytiems tikslams įgyvendinti;

12.7. užtikrinti saugias darbuotojų darbo sąlygas ir žiūrovų saugumą.

13. Teatras gali turėti kitas teisės aktų numatytas teises ir pareigas.

V SKYRIUS

TEATRO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

14. Teatro veikla planuojama ir organizuojama vadovaujantis kultūros ministro tvirtinamomis metinėmis kūrybinės veiklos programomis bei metiniais veiklos planais.

15. Teatro vadovo ir darbuotojų darbo santykius ir darbo apmokėjimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas, Profesionaliojo scenos meno įstatymas, šie Teatro nuostatai ir Teatro vadovo tvirtinamos Teatro vidaus tvarkos taisyklės.

16. Teatro vadovas:

16.1. vadovauja Teatrui, organizuoja jo darbą, užtikrina jo tikslų įgyvendinimą, nustatytų funkcijų atlikimą;

16.2. tvirtina Teatro struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršydamas kultūros ministro nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

16.3. priima į pareigas ir atleidžia iš jų darbuotojus, skatina bei skiria jiems drausmines nuobaudas;

16.4. tvirtina darbuotojų pareigybių aprašymus, nustato pareigybių lygį ir pareiginę algą (pastovią ir kintamąją dalis) ir darbo apmokėjimo sistemą;

16.5. tvirtina Teatro vidaus tvarkos taisykles, kitus vidaus administravimo dokumentus;

16.6. organizuoja biudžetinės įstaigos buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą;

16.7. garantuoja už Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme įtvirtintų teikiamų ataskaitų rinkinių ir statistinių ataskaitų teisingumą;

16.8. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Teatro vidaus kontrolės, įskaitant finansų kontrolę, įgyvendinimą, jos veikimą ir tobulinimą;

16.9. užtikrina, kad Teatro finansiniai įsipareigojimai neviršytų jo finansinių galimybių;

16.10. pagal kompetenciją leidžia įsakymus, nurodymus, pasirašo sutartis, siunčiamus ir kitus dokumentus, nagrinėja ir vizuoja gautą korespondenciją;

16.11. savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai kiekvienais metais iki sausio mėnesio pabaigos pateikia praėjusių metų metinės kūrybinės veiklos programos ataskaitą;

16.12. užtikrina Teatro materialinį techninį aprūpinimą;

16.13. teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja Teatrui visose valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose bei kitose organizacijose;

16.14. teisės aktų nustatyta tvarka teikia reikalingus duomenis Juridinių asmenų registro tvarkytojui;

16.15. vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jam nustatytas funkcijas bei kultūros ministro pavedimus.

VI SKYRIUS

MENO TARYBOS SUDARYMAS, JOS KOMPETENCIJA IR VEIKLA

17. Teatre trejų metų laikotarpiui iš septynių (7) narių sudaroma kolegiali, patariamojo balso teisę turinti Meno taryba. Meno tarybos sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina Teatro vadovas, suderinęs su kultūros ministru.

18. Meno tarybą sudaro du (2) Teatro darbuotojų atstovai, trys (3) Teatro vadovo paskirti atstovai ir du (2) kultūros ministro paskirti atstovai. Meno tarybos nariu gali būti skiriamas ir ne Teatro darbuotojas. Meno tarybai negali vadovauti Teatro vadovas.

19. Meno taryba:

19.1. svarsto ir vertina metines kūrybinės veiklos programas ir jų įgyvendinimo rezultatus;

19.2. aptaria naujausius pastatymus, menines programas ir kūrybinei veiklai reikšmingus kitus renginius bei Teatro kultūrinės edukacijos programas ir teikia pasiūlymus Teatro vadovui dėl jų meninės kokybės ir priežiūros;

19.3. svarsto gastrolių planus ir repertuarą;

19.4. aptaria kūrybinių darbuotojų atestavimo klausimus;

19.5. svarsto biudžetinės įstaigos pertvarkymo į viešąją įstaigą klausimus.

20. Meno taryba, apsvarsčiusi 19 punkte nurodytus klausimus, teikia siūlymus Teatro vadovui.

VII SKYRIUS

TEATRO TURTAS IR LĖŠOS

21. Teatro turtas nuosavybės teise priklauso valstybei. Teatras šį turtą valdo, naudoja ir disponuoja juo teisės aktų nustatyta tvarka.

VIII SKYRIUS

VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

22. Teatro finansinės veiklos kontrolę Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka vykdo Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė ir kitos institucijos.

23. Teatro vidaus auditą atlieka Kultūros ministerijos Centralizuotas vidaus audito skyrius. 

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

24. Teatras reorganizuojamas, pertvarkomas, likviduojamas Civilinio kodekso, Biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.

8900cookie-checkTeatro nuostatai