PATVIRTINTA

Juozo Miltinio dramos teatro vadovo

2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. VI-178

JUOZO MILTINIO DRAMOS TEATRO

PASLAUGŲ TEIKIMO ŽIŪROVAMS TAISYKLĖS

I BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Juozo Miltinio dramos teatro (toliau – JMDT) paslaugų teikimo žiūrovams taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato JMDT profesionalaus scenos meno bei kultūros ir pramogų paslaugų teikimo sąlygas, JMDT ir žiūrovo teises ir pareigas, taikytiną atsakomybę, bilietų, bilietų-dovanų įsigijimo, keitimo ir grąžinimo sąlygas ir tvarką, taikomus apribojimus ir draudimus, saugaus žiūrovų elgesio reikalavimus, skirtingas paslaugos teikimo sąlygas, kai tuos skirtumus tiesiogiai pateisina objektyvūs kriterijai, papildomai mokamas paslaugas, nemokamai ar su nuolaida teikiamas paslaugas.

2. Pagrindinės šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1. Žiūrovas – profesionalaus scenos meno bei kultūros ir pramogų paslaugos gavėjas;

2.2. Bilietas, bilietas-dovana – dokumentas, įskaitant ir įsigytą internetu, patvirtinantis žiūrovo ir JMDT sutarties sudarymą ir apmokėjimą už naudojimąsi paslaugomis;

2.3. Dovanų čekis – dokumentas, įskaitant ir įsigytą internetu, už kurio nominalią sumą galima įsigyti bilietus į JMDT organizuojamus profesionalaus scenos meno renginius.

2.4. Abonementas – dokumentas, patvirtinantis žiūrovo ir JMDT sutarties sudarymą ir apmokėjimą už naudojimąsi paslaugomis nustatytu laikotarpiu ir sąlygomis;

2.5. Paslaugų teikėjas – Juozo Miltinio dramos teatras, kuris, vykdydamas savo veiklą, siūlo ir atlygintinai/neatlygintinai suteikia profesionalaus scenos meno bei kultūros ir pramogų paslaugas žiūrovams;

2.6. Rezervavimas – išankstinis paslaugų užsakymas, patvirtinantis vartotojo teisę įsigyti paslaugas ir nustatantis atsiskaitymo sąlygas.

2.7. Profesionalaus scenos meno bei kultūros ir pramogų paslaugos (toliau Taisyklėse – Paslaugos) JMDT atlygintinai/neatlygintinai teikiamos paslaugos, vykdant teatrų profesionalaus scenos meno veiklą, kitą kultūros renginių organizavimo ir pramogų paslaugų teikimo veiklą (pvz. koncertas, šventė, festivalis, paroda, kino peržiūra ir panašiai).

3. Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos profesionaliojo scenos meno įstatyme, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

4. JMDT sudaro sąlygas žiūrovams susipažinti su šiomis Taisyklėmis prieš įsigyjant bilietus, bilietus-dovanas, abonementus JMDT kasose (esančiose Laisvės a. 5, Panevėžys ir PPC ,,Babilonas“ infocentre Klaipėdos 143A, Panevėžys) bei JMDT interneto svetainėje www.miltinio-teatras.lt.

5. Teisę naudotis JMDT teikiamomis paslaugomis žiūrovas įgyja tik įsigijęs bilietą, abonementą, bilietą-dovaną, gavęs leidimą ar kitais administracijos nustatytais būdais patekęs į teatro spektaklį, renginį ir kt. Bilietų įsigijimo bei kitas su tuo susijusias sąlygas nustato šios Taisyklės.

6. Kiekvienas žiūrovas, įsigijęs bilietą, abonementą, bilietą-dovaną, gavęs leidimą ar kitais administracijos nustatytais būdais patekęs į teatro spektaklį ar renginį patvirtina, kad yra susipažinęs su teatro taisyklėmis ir įsipareigoja jų besąlygiškai laikytis.

II TEATRO TEIKIAMA INFORMACIJA

7. JMDT užtikrina, kad paslaugų vartotojui būtų tinkamai suteikta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 623 ,,Dėl sporto, kultūros ir pramogų paslaugų teikimo ir vartotojų informavimo, teikiant šias paslaugas, taisyklių patvirtinimo“ 6 punkte nurodyta informacija.

8. JMDT viešai skelbia informaciją apie teikiamas profesionalaus scenos meno bei kultūros ir pramogų paslaugas bei šių paslaugų pasikeitimus šiose informacinės sklaidos priemonėse: JMDT interneto svetainėje www.miltinio-teatras.lt, Facebook paskyroje, JMDT informaciniuose leidiniuose, mėnesio repertuaro skrajutėse ir kitais teatrui prieinamais informacinės sklaidos kanalais.

9. Tuo atveju, jeigu informacija, paskelbta JMDT informaciniuose leidiniuose ir/ar mėnesio repertuaro skrajutėse, nesutampa su JMDT interneto svetainėje www.miltinio-teatras.lt pateikta informacija, aktualia, tikslia ir teisinga laikytina JMDT interneto svetainėje www.miltinio-teatras.lt paskelbta informacija.

10. Atskirais atvejais JMDT turi teisę skelbti su paslaugų teikimu susijusią informaciją prie įėjimo į teatrą (pavyzdžiui, dėl aktoriaus ligos ar techninių kliūčių atšaukus spektaklį).

11. JMDT internto svetainėje www.miltinio-teatras.lt informacija skelbiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarime Nr. 480 ,,Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų svetainėms aprašo patvirtinimo“ nustatytais bendraisiais reikalavimais.

III BILIETŲ REZERVAVIMO, ĮSIGIJIMO, KEITIMO BEI GRĄŽINIMO TVARKA

12. Bilietų į JMDT spektaklius ir kitus organizuojamus renginius kainas nustato JMDT vadovas įsakymu.

13. Bilietus į JMDT spektaklius ir kitus organizuojamus renginius platina bilietų platintojas UAB ,,Nacionalinis bilietų platintojas“ ir JMDT.

14 .Žiūrovai bilietus į JMDT spektaklius ir kitus organizuojamus renginius gali įsigyti:

14.1. JMDT kasoje, esančioje Laisvės a. 5, Panevėžys;

14.2. JMDT kasoje, esančioje PPC ,,Babilonas“ infocentre (Klaipėdos g. 143A, Panevėžys);

14.3. visose UAB ,,Nacionalinis bilietų platintojas” (www.bilietai.lt) kasose ;

14.4. internetu www.miltinio-teatras.lt arba www.bilietai.lt;

14.5 spektaklio rodymo vietoje gastrolių metu.

15. Bilietų rezervacija (užsakymas) galima tik žiūrovui siekiant įsigyti 10 ir daugiau bilietų į vieną spektaklį ar teatro organizuojamą renginį šiais būdais:

15.1. el. paštu kasa@miltinio-teatras.lt. Rezervacija laikoma priimta, gavus patvirtinimo laišką. Jei bilietų rezervacija nepatvirtinta, ji yra negaliojanti. Rezervuotus bilietus reikia atsiimti ne vėliau nei prieš 3 dienas iki spektaklio, kitaip bilietų rezervacija yra anuliuojama.

15.2. teatro kasos telefonu 8~45 584 614. Rezervuotus bilietus reikia atsiimti ne vėliau nei prieš 3 dienas iki spektaklio, kitaip bilietų rezervacija yra anuliuojama.

16. Pavienius bilietus rezervuoti galima internetu adresu www.bilietai.lt pagal bilietų platintojo nustatytas rezervacijos taisykles. Šiuo atveju rezervacijos mokesčio dydį ir galiojimo terminą nustato bilietų platintojas.

17. Bilietai negrąžinami, nekeičiami ir pinigai už juos negrąžinami, išskyrus šių Taisyklių 18 punkte numatytą atvejį.

18. Jeigu spektaklis ar kitas renginys neįvyksta, žiūrovas turi teisę ne vėliau kaip per 14 dienų nuo spektaklio dienos:

18.1. tuo atveju, jeigu bilietas buvo pirktas kasoje – grąžinti bilietą į teatro kasą (Laisvės a. 5, Panevėžys), jeigu bilietas buvo pirktas internetu per bilietai.lt sistemą – grąžinti bilietą pagal platintojo nustatytą tvarką (užpildžius nustatytos formos Grąžinimo prašymą (prašymo forma interneto svetainėje bilietai.lt) ir jį nusiuntus el. paštu info@bilietai.lt).

18.2. pakeisti bilietą į tą patį spektaklį ar renginį kitą jo rodymo dieną, jei yra laisvų vietų už tą kainą, už kurią buvo įsigytas bilietas.

19. Šių Taisyklių 18.2 punkte numatytu atveju keičiant bilietą, žiūrovui nesuteikiama teisė sėdėti toje pačioje vietoje, į kurią buvo įsigytas bilietas.

20. Šių taisyklių 18 punkte numatytais bilietų grąžinimo ir keitimo atvejais žiūrovas privalo pateikti kasos darbuotojui bilietą ir, jei turi išsaugotą – pirkimo čekį.

IV JMDT DOVANŲ ČEKIO, BILIETO-DOVANOS, ABONEMENTO PARDAVIMO TVARKA

21. JMDT parduodamų dovanų čekių, bilietų-dovanos, abonementų vertės, jų galiojimo laikotarpis yra nustatomas JMDT vadovo įsakymu.

22. Dovanų čekius galima įsigyti JMDT kasoje (Laisvės a. 5, Panevėžys) arba bet kurioje UAB ,,Nacionalinis bilietų platintojas“ kasoje, taip pat interneto svetainėje www.bilietai.lt.

23. Dovanų čekius į spektaklių bilietus galima išsikeisti tik JMDT kasoje, esančioje Laisvės a. 5, Panevėžys.

24. Bilietus-dovanas galima įsigyti tik teatro kasoje, esančioje PPC ,,Babilonas“ infocentre (Klaipėdos g. 143A, Panevėžys).

25. Bilietus-dovanas užregistruoti (pasirinkti spektaklį, datą) į spektaklį galima tik JMDT kasose.

26. Keičiant JMDT dovanų čekį į bilietus, registruojant bilietą-dovaną, bilietų kainos skaičiuojamos be nuolaidų.

27. Jei bilietų kainų suma yra mažesnė nei dovanų čekio ar bilieto-dovanos vertė, skirtumas negrąžinamas.

28. Jeigu bilietų kainų suma yra didesnė nei dovanų čekių vertė, žiūrovas gali primokėti skirtumą.

29. JMDT dovanų čekis gali būti keičiamas į bilietus, bilietas-dovana registruojamas į bet kurį iš JMDT spektaklių.

30. JMDT dovanų čekiai ir bilietai-dovanos negalioja kitų teatrų spektakliams ir renginiams, vykstantiems JMDT salėse.

31. Dovanų čekį į bilietus (-tą) būtina iškeisti vienu kartu.

32. Dovanų čekio ar bilieto-dovanos suma į grynuosius pinigus nekeičiama.

33. JMDT pasilieka teisę keisti repertuarą ir dovanų čekių ir bilieto-dovanos įsigijimo ir naudojimo tvarką.

34. Dovanų čekis nėra bilietas. Dovanų čekis ar neregistruotas kasoje bilietas-dovana negarantuoja galimybės patekti į norimą spektaklį.

35. Abonemento įsigijimo ir naudojimo tvarką nustato ,,Abonemento įsigijimo ir naudojimo tvarka“ patvirtinta Juozo Miltinio dramos teatro vadovo 2017 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. V1-95.

V ŽIŪROVAMS TAIKOMOS NUOLAIDOS IR LENGVATOS

36. JMDT vadovo įsakymu nuolaidos gali būti taikomos žiūrovų grupėms, moksleiviams, studentams, neįgaliesiems, pensininkams, įmonių, įstaigų ar organizacijų, pasirašiusių bendradarbiavimo sutartį su JMDT, darbuotojams, įvairių lojalumo kortelių, kurias platinančios įmonės pasirašiusios bendradarbiavimo sutartis su JMDT, turėtojams, socialiai pažeidžiamų socialinių grupių bendrijoms ar atstovams ir pan.

37. Informacija apie bilietų įsigijimo laikotarpiu taikomas nuolaidas, taip pat spektaklius, į kuriuos nuolaidos taikomos, teikiama www.miltinio-teatras.lt ir JMDT kasose.

38. Moksleiviai, studentai, neįgalieji ir pensininkai, atėję į JMDT spektaklį, privalo parodyti bilietų kontrolieriui pažymėjimą, patvirtinantį asmens teisę į nuolaidą (atitinkamai – moksleivio, studento, neįgaliojo ar pensininko pažymėjimą).

39. Asmenys, įsigiję bilietą su nuolaida, tačiau bilietų kontrolieriui nepateikę pažymėjimo, patvirtinančio asmens teisę į nuolaidą, į spektaklį neįleidžiami, o pinigai už bilietus negrąžinami.

40. Nuolaidos taikomos vienam bilietui į vieną spektaklį.

41. JMDT organizuojamų ir laikinai galiojančių akcijų laikas, sąlygos ir nuolaidos yra tvirtinamos atskiru teatro vadovo įsakymu. Informacija apie akcijas skelbiama JMDT interneto svetainėje, Facebook paskyroje, informaciniuose leidiniuose ir kt.

42. Kitos nuolaidos (įvairių lojalumo kortelių turėtojams) skelbiamos JMDT interneto svetainėje www.miltinio-teatras.lt

V JMDT PATALPŲ TRUMPALAIKĖ NUOMA

43. Atsižvelgdamas į teatro repertuaro intensyvumą, JMDT nuomoja teatro erdves – Didžiąją ir Mažąją sales, foje prie Didžiosios ir Mažosios salių ir kitas patalpas kitų organizatorių renginiams. Dėl nuomos sąlygų kreipiamasi į JMDT Administravimo skyrių.

VI JMDT PAREIGOS IR TEISĖS, NUSTATANČIOS ŽIŪROVŲ ELGESIO NORMAS

44. JMDT privalo teikti išsamią ir tikslią informaciją apie teikiamas paslaugas.

45. JMDT turi teisę:

45.1. atšaukti spektaklius dėl svarbių priežasčių (aktoriaus liga, techninės priežastys), keisti repertuarą, bilietų kainas, spektaklius ir jų sudėtis;

45.2. keisti dovanų kuponų, akcijų, socialinių ir kitų nuolaidų taikymo tvarką ir sąlygas;

45.3. neįleisti asmenų, kurių elgesys gali sutrikdyti Teatro tvarką, kelti pavojų kitų žiūrovų ir Teatro darbuotojų saugumui ar prieštarautų visuomenėje priimtoms elgesio normoms;

45.4. žiūrovus, pavėlavusius į spektaklius Didžiojoje salėje,  Mažojoje salėje, Kamerinėje salėje ir Miltinio laboratorijoje įleisti tik spektaklio  pertraukos metu;

45.5. iš salės išprašyti triukšmaujančius ir nesilaikančius šių Taisyklių asmenis;

46. Žiūrovų pareigos:

46.1. siekiant apsaugoti autorių teises bei intelektinę nuosavybę, spektaklio/renginio metu fotografuoti ir filmuoti draudžiama. Šią normą pažeidęs žiūrovas atsako pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

46.2. į JMDT žiūrovų sales draudžiama įsinešti savo ar įsigytus teatre gėrimus ir kitus maisto produktus bet kokiose pakuotėse, lazerinę ir kitokią šviesą skleidžiančias priemones bei kitas žmonių sveikatai ir visuomenės saugumui pavojingas medžiagas;

46.3. įeidami į JMDT žiūrovų sales žiūrovai privalo išjungti mobiliojo ryšio priemonių garsą ir planšetinius kompiuterius ar kitus skleidžiančius šviesą įrenginius;

46.4. žiūrovai privalo saugoti bilietą iki spektaklio/renginio pabaigos;

46.5. žiūrovams draudžiama mėtyti įvairius daiktus bei kitokiais būdais trukdyti normaliai renginių eigai, gadinti, ardyti JMDT turtą;

46.6. fotoaparatus, filmavimo kameras įsinešti į teatrą, filmuoti, fotografuoti galima tik JMDT administracijai leidus;

46.7. vaikai iki 7 metų į vakarinius spektaklius neleidžiami;

46.8. į vaikiškus spektaklius vaikai iki 3 metų įleidžiami nemokamai, jei neužima papildomos vietos;

46.9. negalią turintys asmenys, kuriems dėl jų negalios reikalinga kito asmens priežiūra, JMDT gali lankytis tik lydimi jį prižiūrinčio asmens.

46.10. į rūbinę priimami saugoti tik viršutiniai lauko drabužiai (paltai, striukės); krepšiai, rankinės, kuprinės ir pan. saugoti nepriimami;

46.11. už daiktus ir pinigus, paliktus rūbinėje kartu su saugoti atiduotais drabužiais, JMDT neatsako;

46.12. už prarastą rūbinės numerėlį žiūrovas sumoka visą jo kainą – 3 Eur;

46.13. JMDT patalpose rūkyti draudžiama.

47. JMDT neatsako, jei bilietas buvo pamestas ar dėl vartotojo/žiūrovo kaltės nepataisomai sugadintas.

VIII GINČŲ SPRENDIMAS

48. Žiūrovas, manydamas, kad paslaugų teikėjas nesuteikė jam informacijos, nurodytos šiose taisyklėse, ar suteikė neteisingą, neišsamią, neaiškią, dviprasmišką informaciją, pirmiausia turi kreiptis į JMDT ir raštu pareikšti savo reikalavimus.

49. JMDT privalo ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo žiūrovo rašytinių reikalavimų gavimo dienos pateikti žiūrovui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, jeigu yra poreikis, pagrįstą dokumentais (šių dokumentų kopijas privalu pridėti prie atsakymo). Žiūrovų prašymus JMDT nagrinėja nemokamai.

50. Jeigu JMDT nevykdo žiūrovo reikalavimo, žiūrovas turi teisę kreiptis pagal kompetenciją į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą.

51. JMDT nustatęs, kad žiūrovas pažeidė šių taisyklių nuostatas, turi teisę pareikalauti atlyginti padarytą žalą ar sukeltus nuostolius, o žiūrovui atsisakius tai padaryti – turi teisę kreiptis į teismą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

IX ATSAKOMYBĖ

52. Žiūrovas, padaręs žalą JMDT, jame esančiam turtui, lankytojų turtui ir/ar sveikatai, atsako Lietuvos Respublikos statymų nustatyta tvarka. Už žalą, kurią padaro nepilnamečiai, negalią turintys asmenys, atsako jų tėvai ar globėjai.

53. Žiūrovas, patyręs turtinę ir/ar neturtinę žalą JMDT, nedelsdamas turi pranešti apie tai JMDT darbuotojui, nurodydamas įvykio vietą, laiką ir aplinkybes. Jeigu žiūrovas nesilaiko šios sąlygos, vėliau pateikti nusiskundimai nenagrinėjami.

54. Lankytojui teatre patyrus turtinę ir/ar neturtinę žalą dėl JMDT kaltės, JMDT atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

_________________________________

9040cookie-checkPaslaugų teikimo taisyklės