Juozo Miltinio dramos teatro automobiliai:

OPEL ZAFIRA COMFORT, valst. nr. GPJ660;

VW CADDY TDI, valst. nr. FRF073;

Krovininis FIAT DUCATO MAXI 160 MULTI JET, valst. nr. FOE556;

Atsakingi asmenys:

Vairuotojas Tomas Kalpokas;

Vadovo pavaduotojas Donatas Petrakovas, tel. +370 45 584 605.

 

PATVIRTINTA

Teatro vadovo

2012 m. gegužės 4 d.

įsakymu Nr. V1-73

 

JUOZO MILTINIO DRAMOS TEATRO TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS

 

I.     BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo taisyklės (toliau vadinama – šios taisyklės) nustato tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo, saugojimo, žymėjimo, techninės priežiūros, remonto, naudojimo kontrolės, ridos ir degalų apskaitos tvarką ir darbuotojų atsakomybę už šių taisyklių pažeidimą.

2. Šios taisyklės privalomos visiems Juozo Miltinio dramos teatro darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau vadinama – darbuotojai).

3. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

Tarnybinis lengvasis automobilis – teatrui teisėtu pagrindu (nuosavybės teise, nuomos ar nuomos pagal veiklos nuomos sutartį) priklausantis lengvasis automobilis, kurį teatro darbuotojas naudoja tarnybos reikmėms.

4. Tarnybiniai lengvieji automobiliai gali būti naudojami tik tarnybos reikmėms.

5. Išlaidų tarnybiniams lengviesiems automobiliams išlaikyti, nuomotis arba nuomotis pagal veiklos nuomos sutartį dydis – iki 3 procentų asignavimų darbo užmokesčiui.

6. Kultūros ministerijai pavaldus Juozo Miltinio dramos teatras gali turėti ne daugiau kaip 2 (du) tarnybinius lengvuosius automobilius.

(2011-06-27 įsakymas Nr. ĮV-459 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. liepos 22 d. Nr. ĮV-405 “Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių” pakeitimo)

 

II.      TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ NAUDOJIMAS  IR NAUDOJIMO KONTROLĖ

 

7. Tarnybiniais lengvaisiais automobiliais su vairuotoju tarnybos reikmėms gali naudotis kiekvienas teatro darbuotojas.

8. Tarnybiniai lengvieji automobiliai vairuotojams ir darbuotojams, kurie galės naudotis tarnybiniu lengvuoju automobiliu ir be vairuotojo, skiriami vadovo potvarkiais arba įsakymais, su kuriais darbuotojai supažindinami pasirašytinai. Automobilio perdavimas įforminamas perdavimo aktu.

9. Tarnybiniais lengvaisiais automobiliais, kurie teatro vadovo potvarkiu arba įsakymu priskirti darbuotojams, įstaigos vadovas prireikus gali leisti pasinaudoti ir kitiems darbuotojams tarnybos reikmėms. Šiuo atveju automobilis perduodamas teatro vadovo nustatyta tvarka.

10. Tarnybinių lengvųjų automobilių ridos limitus įsakymu arba potvarkiu nustato teatro vadovas.

11. Kiek lėšų reikia automobilių degalams, apskaičiuojama pagal nustatytus ridos limitus, faktines automobilių degalų naudojimo bazines normas ir degalų rūšis.

12. Apie eismo įvykius, kuriuose dalyvavo tarnybiniai lengvieji automobiliai, nedelsiant pranešama darbuotojui, kuris teatro vadovo paskirtas kontroliuoti, kaip naudojami tarnybiniai lengvieji automobiliai (toliau vadinama – įstaigos vadovo paskirtas asmuo), o šis informuoja teatro vadovą.

13. Teatro vadovo paskirtas asmuo nuolat kontroliuoja, kaip naudojami tarnybiniai lengvieji automobiliai (ar tvarkingi spidometrai, įrengta telemetrinė automobilio kontrolės įranga, ar degalų sunaudojimas atitinka nustatytąsias normas, o automobilių rida – nustatytąjį limitą, ir panašiai), ir apie pažeidimus nedelsdamas praneša teatro vadovui.

 

III. TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ SAUGOJIMAS

 

14. Tarnybiniai lengvieji automobiliai turi būti laikomi saugomoje aikštelėje arba kitoje saugioje vietoje (saugomoje teritorijoje, garaže ir panašiai).

15. Tarnybiniai lengvieji automobiliai po darbo, poilsio, švenčių dienomis, darbuotojų atostogų, ligos ar komandiruočių laikotarpiu laikomi teatro vadovo nustatytoje nuolatinėje laikymo vietoje – teatro garaže, išskyrus tuos atvejus, kai į komandiruotę vykstama tarnybiniu lengvuoju automobiliu.

16. Tarnybiniame lengvajame automobilyje draudžiama palikti transporto priemonės registracijos liudijimą, draudimo liudijimą, radijo aparatą (jeigu jis išimamas). Paliekant automobilį, privaloma užrakinti vairą ir pedalus (jeigu išduoti tam tikri užraktai), įjungti apsaugos sistemą ir užrakinti automobilį.

 

IV. RIDOS IR DEGALŲ APSKAITA

 

17.  Automobilių ridos ir degalų sunaudojimo apskaita tvarkoma vadovaujantis įrašais kelionės lape. Kelionės lapai registruojami kelionės lapų apskaitos žurnale. Buhalterinės apskaitos skyrius pagal automechaniko pateiktus duomenis tvarko padangų ridos bei akumuliatorių eksploatavimo laiko apskaitą. Kelionės lapuose pateikiami duomenys: įstaigos pavadinimas, data, darbuotojas, kuriam priskirtas tarnybinis automobilis, tarnybinio automobilio valstybinis numeris, degalų likutis, sunaudoti degalai, spidometro parodymai, per laikotarpį nuvažiuotų kilometrų skaičius, komandiruočių duomenys. Kelionės lapuose turi būti pateikta, kiek kilometrų yra nuvažiuota. Kelionės lapuose pasirašo asmuo, kuris naudojosi transporto priemone.

18. Degalų normų ir automobilių ridos limitų viršijimo išlaidas, nustačius pereikvojimo priežastis ir darbuotojo kaltę, padengia nustatytąsias degalų normas ir ridos limitus viršiję darbuotojai.

19. Faktinė automobilio degalų naudojimo bazinė norma ir taikomas degalų naudojimo koeficientas (šaltuoju metų periodu, mieste, užmiestyje ir panašiai) nustatomi atlikus kontrolinį važiavimą.

 

V.  AUTOMOBILIŲ ŽYMĖJIMAS, TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR REMONTAS

 

20. Tarnybiniai lengvieji automobiliai privalo būti pažymėti – nurodytas Juozo Miltinio dramos teatro pavadinimas ir (arba) logotipas.

21. Žymimos tarnybinių lengvųjų automobilių šoninės durelės iš abiejų automobilio pusių. Didžiosios raidės turi būti ne žemesnės kaip 75 mm, mažosios – 50 mm ir ne mažiau kaip 4 mm storio. Patvirtintas teatro logotipas, kuriuo naujai ženklinami tarnybiniai lengvieji automobiliai, turi būti ne mažesnio kaip 150 mm aukščio.

22. Už tarnybinių lengvųjų automobilių techninės būklės kontrolę atsakingas teatro vadovo paskirtas asmuo. Nuomojamų automobilių techninės priežiūros ir remonto organizavimo tvarka nustatoma automobilių nuomos sutartyje.

23. Už tarnybinių lengvųjų automobilių kasdienę ir periodinę techninę priežiūrą atsakingas tarnybinio lengvojo automobilio vairuotojas.

24. Tarnybinio lengvojo automobilio gedimai šalinami pagal automobilio techninio eksploatavimo taisykles. Darbuotojams, neturintiems reikiamo techninio parengimo, neleidžiama savarankiškai šalinti automobilio gedimų.

25. Teatro automechanikas šalina gedimus ir teikia už automobilių techninės būklės kontrolę atsakingam asmeniui pasiūlymus dėl tarnybinių automobilių remonto. Esant sudėtingiems automobilio gedimams, juos nustato ir šalina automobilių servisų ekspertai ir automechanikai.

26. Tarnybinių lengvųjų automobilių draudimą ir privalomąją techninę apžiūrą teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja teatro vadovo paskirtas asmuo.

 

VI.        DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

 

27. Darbuotojai turi būti supažindinami su teatro tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo taisyklėmis.

28. Asmenys, pažeidę šių taisyklių reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

29. Kontroliuoti, kaip laikomasi šių taisyklių, pavedama teatro vadovo įgaliotiems asmenims.

______________________________________________________________________________________

9120cookie-checkNaudojimosi lengvaisiais automobiliais taisyklės