PATVIRTINTA

Teatro vadovo

2015 m. sausio 22 d.

įsakymu Nr. VI-26

JUOZO MILTINIO DRAMOS TEATRO

PASLAUGŲ TEIKIMO VARTOTOJAMS TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Juozo Miltinio dramos teatro kultūros ir pramogų paslaugų teikimo ir vartotojų informavimo, teikiant šias paslaugas, taisyklės (toliau vadinama – taisyklės) nustato kultūros ir pramogų paslaugų (toliau vadinama – paslaugos) teikimo, bendruosius vartojimo informavimo bilietuose, dovanų čekiuose bei abonementuose teikiamos informacijos reikalavimus, įtvirtina paslaugų teikėjo pareigas.

2. Pagrindinės šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

Bilietas – dokumentas, patvirtinantis vartotojo ir paslaugų teikėjo ar įgalioto asmens sutarties sudarymą ir apmokėjimą už naudojimąsi paslaugomis.

Abonementas – dokumentas, patvirtinantis vartotojo ir paslaugų teikėjo ar jo įgalioto asmens sutarties sudarymą ir apmokėjimą už naudojimąsi paslaugomis nustatytu laikotarpiu ir sąlygomis.

Dovanų čekis – dokumentas, patvirtinantis vartotojo ir paslaugų teikėjo ar įgalioto asmens sutarties sudarymą ir apmokėjimą už naudojimąsi paslaugomis.

Vartotojas (žiūrovas) – kiekvienas asmuo, kuris teatro administracijos nustatyta tvarka įsigijo bilietą, abonementą, dovanų čekį, gavo leidimą ar kitais administracijos nustatytais būdais pateko į teatro spektaklį, renginį ir kt.

Paslaugų teikėjas – asmuo, kuris, vykdydamas savo verslą, siūlo ir atlygintinai suteikia kultūros ir pramogų paslaugas vartotojams, ar jo įgaliotas asmuo, rezervuojantis ir (ar) parduodantis bilietus, dovanų čekius arba abonementus į kultūros ir pramogų renginius ar suteikiantis teisę pasinaudoti paslaugomis.

Rezervavimas – išankstinis paslaugų užsakymas, patvirtinantis vartotojo teisę įsigyti paslaugas ir nustatantis atsiskaitymo sąlygas.

Kultūros ir pramogų paslaugos – juridinių ar fizinių asmenų atlygintinai teikiamos paslaugos, vykdant teatrų ir koncertinių įstaigų profesionalaus scenos meno veiklą, kitą kultūros renginių organizavimo ir pramogų paslaugų teikimo veiklą (pvz. Koncertas, šventė, festivalis, paroda, spektaklis).

Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatyme (Žin., 1994, Nr. 94-1833: 2007, Nr. 12488), Lietuvos Respublikos teatrų ir koncertinių įstaigų įstatyme (Žin., 2004, Nr. 96-3523), Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme (Žin., 1999, Nr.50-1598: 2003, Nr. 28-1125) ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

3. Šios taisyklės yra taikomos visiems teatro vartotojams (žiūrovams). Kiekvienas vartotojas (žiūrovas) privalo laikytis šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų.

4. Teisę naudotis Juozo Miltinio dramos teatre teikiamomis paslaugomis vartotojas (žiūrovas) įgyja tik įsigijęs bilietą, abonementą, dovanų čekį, gavo leidimą ar kitais administracijos nustatytais būdais pateko į teatro spektaklį, renginį ir kt. Bilietų įsigijimo bei kitas su tuo susijusias sąlygas nustato šios taisyklės.

5. Kiekvienas vartotojas (žiūrovas), įsigijęs bilietą, abonementą, dovanų čekį, gavęs leidimą ar kitais administracijos nustatytais būdais patekęs į teatro spektaklį ar renginį patvirtina, kad yra susipažinęs su teatro taisyklėmis ir įsipareigoja jų besąlygiškai laikytis.

6. Paslaugų teikėjas patvirtina paslaugų teikimo taisykles, kuriose turi būti nustatytos paslaugų teikimo sąlygos, įskaitant paslaugų teikėjo ir vartotojo teises ir pareigas, taikytiną atsakomybę, bilietų, dovanų čekių, abonementų įsigijimo, keitimo, grąžinimo sąlygas ir tvarką, abonementų galiojimo sustabdymo ir galiojimo atnaujinimo sąlygas ir tvarką, taikomus apribojimus draudimus, saugaus vartotojo elgesio reikalavimus, skirtingas paslaugos teikimo sąlygas, kai tuos skirtumus tiesiogiai pateisina objektyvūs kriterijai, papildomai mokamas paslaugas, nemokamai ar su nuolaida teikiamas paslaugas ir kitas vartotojo apsisprendimui pasinaudoti paslaugomis svarbias sąlygas.

7. Bilietų, dovanų čekių, abonementų rezervavimo ir grąžinimo tvarka.

Bilietų rezervacija internetu. Rezervacija laikoma priimta gavus patvirtinimo laišką. Jei bilietų rezervacija nepatvirtinta, ji yra negaliojanti. Rezervuotus bilietus internetu reikia atsiimti ne vėliau nei prieš 3 dienas iki spektaklio, kitaip bilietų rezervacija yra anuliuojama. Rezervuoti galima el. paštu kasa@miltinio-teatras.lt arba tel. 8~45 584 614.

Bilietų grąžinimas ir keitimas. Neįvykus spektakliui dėl teatro kaltės, bilietai grąžinami į kasą arba keičiami į kitus Juozo Miltinio dramos teatro spektaklius iki tos dienos, kai turėjo įvykti planuotas spektaklis, imtinai. Kitais atvejais vartotojo bilietai nėra grąžinami ar keičiami. Likus vienai valandai iki tos dienos spektaklio pradžios bilietai parduodami tik į tos dienos spektaklį.

Nuolaidos. Nuolaidos taikomos teatro vadovo įsakymu nustatytomis kainomis žiūrovų grupėms, moksleiviams, studentams, neįgaliesiems, pensininkams pateikus pažymėjimą. Vartotojas privalo pateikti pažymėjimą perkant bilietą kasoje ir atvykus į renginį. Kainos gali kisti priklausomai nuo ekonominės aplinkos. Teatras gali taikyti specialias nuolaidas skirtingiems spektakliams. Nuolaidos netaikomos premjeriniams spektakliams. Neįgalus asmuo vežimėlyje su lydinčiu asmeniu įsigyja tik vieną bilietą, kuris galioja abiem.

Dovanų čekių, abonementų įsigijimas. Dovanų čekiams bei abonementams rezervacijos internetu nepriimamos. Juos galima įsigyti tik Juozo Miltinio dramos teatro kasoje. Dovanų čekių galiojimo laikas 3 (trys) mėnesiai nuo įsigijimo dienos. Abonementų galiojimo laikas 1 (vieneri) metai. nuo įsigijimo dienos. Dovanų čekiai nekeičiami ir negrąžinami, išskyrus atvejus, kai spektaklis neįvyksta dėl teatro kaltės arba nenugalimos jėgos (Force majeure) atveju (stichinės nelaimės, karo veiksmai, blokada, valstybės įstaigų veiklos sustabdymas ar kiti panašaus pobūdžio faktoriai).

8. Bendroji tvarka.

8.1. Teatras pasilieka teisę keisti spektaklius apie tai informuojant vartotoją.

8.2. spektaklių metu fotografuoti bei filmuoti, nesuderinus su Juozo Miltinio dramos teatro administracija, draudžiama.

8.3. į vakarinius spektaklius ikimokyklinio amžiaus vaikai neįleidžiami.

8.4. į vaikiškus spektaklius vaikai iki 3 metų įleidžiami nemokamai, jei neužima papildomos vietos.

8.5. pavėlavusieji į spektaklį daugiau nei 15 min. įleidžiami tik spektaklio pertraukos metu.

8.6. negalią turintys asmenys, kuriems dėl jų negalios reikalinga kito asmens priežiūra, Juozo Miltinio dramos teatre gali lankytis tik lydimi jį prižiūrinčio  asmens.

8.7. įeidami į žiūrovų sales žiūrovai privalo išjungti mobiliojo ryšio bei kitus elektroninius prietaisus.

8.8. į žiūrovų sales draudžiama įsinešti savo ar įsigytus teatre gėrimus ir kitus maisto produktus bet kokiose pakuotėse, lazerinę ir kitokią šviesą skleidžiančias priemones bei kitas žmonių sveikatai ir visuomenės saugumui pavojingas medžiagas.

8.9. už rūbinėje paliktuose rūbuose esančius daiktus Juozo Miltinio dramos teatras neatsako.

8.10. žiūrovams draudžiama mėtyti įvairius daiktus bei kitokiais būdais trukdyti normaliai renginių eigai, gadinti, ardyti Juozo Miltinio dramos teatro turtą.

8.11. vartotojai, pirkdami bilietus, vietas gali pasirinkti pagal salės planą, kuris yra skelbiamas interneto svetainėje ir prie kasos, visa kita dokumentacija (bilietų apyskaitos, suvestinės, vidinis kasos salės planas) yra teatro vidiniai dokumentai.

8.12. Teatro patalpose rūkyti draudžiama.

9. Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad vartotojas, prieš įsigydamas bilietą, dovanų čekį ar abonementą, turėtų galimybę susipažinti su paslaugų teikimo taisyklėmis. Šis reikalavimas taikomas ir bilietų rezervacijos metu.

II. VARTOTOJAMS TEIKIAMOS INFORMACIJOS REIKALAVIMAI

10. Teikiant informaciją ir reklamuojant paslaugas laikomasi šio reikalavimo: turi būti suteikta teisinga, išsami, aiški, nedviprasmiška, vartotojui lengvai prieinama informacija apie paslaugas, skiriant pakankamai laiko prieš sutarties sudarymą arba, jeigu sutartis raštu nesudaroma prieš paslaugos teikimą, su ja susipažinti.

11. Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad vartotojui būtų suteikta ši informacija:

11.1. Juozo Miltinio dramos teatras, Laisvės a. 5, Panevėžys; Tel.: 8 45 584599; Faks.: 8~45 584597; info@miltinio-teatras.lt; www.miltinio-teatras.lt;  Valstybinė biudžetinė     įstaiga; įm.k. 190754983;

11.2. PVM kodas LT 907549811;

11.3. bendroji informacija apie paslaugą (spektaklį): spektaklio pavadinimas; aprašomojo pobūdžio informacija apie paslaugą; paslaugos teikimo data; laikas; vieta; trukmė (plakatuose, programėlėse); kiti paslaugų teikėjai, atliekantys paslaugas Juozo Miltinio dramos teatre (atvykstantys į gastroles); pagrindinės paslaugos savybės, jeigu jos nėra akivaizdžios; asmenys, kuriems nebus suteiktos paslaugos; draudžiami įsinešti daiktai; papildomai mokamos paslaugos; nemokamai ar su nuolaida teikiamos paslaugos; kita vartotojo apsisprendimui pasinaudoti paslaugomis svarbi informacija;

11.4. paslaugos kaina (įskaitant visus mokesčius).

11.5. bilietus platina UAB „NACIONALINIS BILIETŲ PLATINTOJAS“, mobili kasa bei teatro kasa adresu Laisvės a. 5, Panevėžys.

12. Šių taisyklių 6 punkte nurodyta informacija turi būti teikiama paties paslaugos teikėjo iniciatyva, turi būti lengvai prieinama vartotojui vietoje, kur teikiama paslauga arba sudaroma sutartis, ir elektroninėmis priemonėmis paslaugos teikėjo nurodytu adresu. Ši informacija turi būti įtraukta į informacinius dokumentus, kuriuos paslaugos teikėjas pateikia vartotojui ir kuriuose išsamiai aprašoma jo teikiama paslauga.

13. Vartotojo prašymu paslaugos teikėjas turi pateikti:

13.1. informaciją apie paslaugos teikėjo veiklos sritis ir partnerystės ryšius, tiesiogiai susijusius su atitinkama paslauga, taip pat apie priemones, kuriu buvo imtasi siekiant išvengti interesų konfliktų;

13.2. informaciją apie paslaugos teikėjui taikomus elgesio kodeksus ir nuorodas, pagal kurias šiuos kodeksus galima būtų rasti elektroninėmis priemonėmis, nurodant turimas kalbų versijas;

13.3. nuorodas, kur galima gauti išsamią informaciją apie vartotojų teisių gynimo būdus, ginčų sprendimo ypatumus ir sąlygas.

14. Jeigu iki paslaugų suteikimo pasikeičia šių taisyklių 3, 6, 13 punktuose nurodyta informacija apie paslaugas, paslaugų teikėjas privalo sudaryti sąlygas vartotojui viešai susipažinti su pasikeitusia informacija.

III. BILIETUOSE, DOVANŲ ČEKIUOSE IR ABONEMENTUOSE TEIKIAMOS INFORMACIJOS REIKALAVIMAI

14. Bilietuose, dovanų čekiuose ir abonementuose informacija pateikiama lietuvių kalba. Papildomai informacija gali būti pateikta ir kitomis kalbomis.

15. Biliete turi būti nurodyta:

15.1. paslaugų teikėjo pavadinimas, adresas ir telefonas;

15.2. paslaugų teikimo vieta;

15.3. paslaugų teikimo data, pradžios laikas, (trukmė nurodoma programėlėse ir plakatuose);

15.4. šių taisyklių 11.4 punkte nurodyta informacija, t. y. paslaugos kaina;

15.5. paslaugų teikimo metu asmeniui skirta eilė ir vieta;

15.6. nuoroda į paslaugų teikimo taisykles.

16. Dovanų čekiuose ir abonementuose turi būti nurodyta:

16.1. paslaugų teikėjo pavadinimas, adresas ir telefonas;

16.2. paslaugų teikimo vieta;

16.3. paslaugų teikimo metu asmeniui skirta eilė ir vieta;

16.4. naudojimosi paslaugomis laikotarpis ir ar suteikiamų paslaugų skaičius;

16.5. šių taisyklių 11.4 punkte nurodyta informacija;

16.6. dovanų čekio ar abonemento galiojimo sustabdymo ir galiojimo atnaujinimo sąlygos ir tvarka;

16.7. dovanų čekio ar abonemento grąžinimo ir keitimo sąlygos, nuoroda į paslaugų keitimo taisykles.

IV. PASLAUGŲ TEIKĖJO PAREIGOS

17. Paslaugų teikėjas privalo:

17.1. Teikti informaciją apie paslaugas, vadovaudamasis šiose taisyklėse nurodytais reikalavimais;

17.2. patvirtinti paslaugų teikimo taisykles;

17.3. nesuteikęs paslaugų ne dėl vartotojo kaltės, grąžinti už paslaugas sumokėtą bilieto, dovanų čekio, abonemento kainą (įskaitant visus mokesčius). Jeigu paslaugos suteiktos iš dalies, grąžinti proporcingą už paslaugas sumokėtą pinigų dalį;

17.4. platinti bilietus, dovanų čekius ir abonementus su šių taisyklių 11 ir 12 punktuose nustatyta privaloma informacija.

V. VARTOTOJŲ PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

18. Vartotojas privalo:

18.1. būdamas Juozo Miltinio dramos teatre ir naudodamasis jame teikiamomis paslaugomis, griežtai laikytis šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų ir rekomendacijų. Nesilaikantys šių taisyklių, į teatrą neįleidžiami arba šalinami iš teatro be atskiro įspėjimo;\

18.2. vykdyti Juozo Miltinio dramos teatro atstovų nurodymus dėl saugos reikalavimų ir šių taisyklių laikymosi teatre;

18.3. turi laikytis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų teisės aktų nustatytų teisių ir pareigų;

18.4. padarę žalą Juozo Miltinio dramos teatrui jame esančiam turtui, lankytojų turtui ir / ar sveikatai, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Už žalą, kurią padaro nepilnamečiai, negalią turintys asmenys, atsako jų tėvai ar globėjai.

18.5. už pamestą rūbinės numerėlį sumokėti visą jo kainą – 3 € (trys eurai) (10,36 Lt). 

V. GINČŲ SPRENDIMAS

19. Vartotojas, manydamas, kad paslaugų teikėjas nesuteikė jam informacijos, nurodytos šiose taisyklėse, ar suteikė neteisingą, neišsamią, neaiškią, dviprasmišką informaciją, pirmiausia turi kreiptis į paslaugų teikėją ir pareikšti savo reikalavimus. Jeigu paslaugų teikėjas netenkina vartotojo reikalavimų, o vartotojas mano, kad jo teisės pažeistos, vartotojas savo reikalavimus paslaugos teikėjui pateikia raštu.

20. Paslaugų teikėjas privalo ne vėliau kaip per 10 dienų nuo vartotojo rašytinių reikalavimų gavimo dienos pateikti vartotojui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais (šių dokumentų kopijas privalu pridėti prie paslaugų teikėjo atsakymo vartotojui). Vartotojų prašymus paslaugų teikėjas nagrinėja nemokamai.

21. Jeigu paslaugų teikėjas nevykdo vartotojo reikalavimo, vartotojas turi teisę kreiptis pagal kompetenciją į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą.

 

Juozo Miltinio dramos teatro Didžiosios salės planas (pdf)